messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาทรง (ต่อตัวเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 190
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบล็อคคอนเวิร์ดสายโป่งขาม ชนิด 2 ช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 186
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 188
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 209
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบล็อคคอนเวิร์ดสายโป่งขาม ชนิด 2 ช่องทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed จ้างเหมา ขุด ฝังกลบ ปรับเกลี่ย บ่อทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 3 บ่อ ดังนี้ 1. บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ม.6 บ้านหนองแห้ว 2. บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ม.8 บ้านโคกทรายขาว และ 3. บ่อทิ้งขยะมูลฝอย ม.9 บ้านโพนทอง ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed ซื้อวัสดุ เพื่อซ่อมแซม ลำเหมืองสายนาบุ่งจุดหน้าป่าไม้ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 221
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือนและที่รับรองขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลายและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่โรงเรียนบ้านม่วง , โรงเรียนบ้านหนองแห้ว และโรงเรียนบ้านทรายขาว จำนว 260 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed ซื้ออาหารเสิรม (นม) ประเภท UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบล็อคคอนเวิร์ดสายโป่งขาม ชนิด 2 ช่องทาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
rss_feed ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า พร้อมไซริงค์ ขนาด ๓ซีซี พร้อมเข็ม จำนวน ๑,๘๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ของสำนักปลัด จำนวน 3 ตัว ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 258
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหล่าเสือ หมู่ที่ 3 บ้านนากวาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 245
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 216
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1087 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed โครงการซ่อมแซมลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภท UHT สำหรับศูพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านททรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 261
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ประเภทนมUHT จำนวน 9,706 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
851 - 900 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย