ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง