องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 084-8213744
(นางณัฎฐฉัตร นุ่มนวล)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 097-9705233
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 087-8447232
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร : 089-8583860
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 087-5735108
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 061-3492623
(นางสาวฟ้าใส สัตย์สุขยิ่ง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-0213614
(นางสาววราพร บุคำ)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 084-9161762


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย