องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

กรมส่งเสริมฯ

สถิติ sitemap
วันนี้ 3060
เดือนนี้8,600
ทั้งหมด260,835

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณี บุญข้าวจี่ ตำบลบ้านฝาย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview9

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview560
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview526
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview585

camera_alt ภาพกิจกรรม
เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
เชิญชวนให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [1 กุมภาพันธ์ 2566]
รับมอบเกียรติบัตรรับรอง การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร และใบประกาศเกียรติคุณรับรองผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน [30 มกราคม 2566]
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 [13 ตุลาคม 2565]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook

LINE
รอปรับปรุง

folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
find_in_page มาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview326

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 095-1399983
(ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 095-1399983
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
play_arrow การป้องกันการทุจริต-(ITA)
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ระบบ-online

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย