messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

กรมส่งเสริมฯ

สถิติ sitemap
วันนี้ 18
เดือนนี้1,842
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)64,637
ทั้งหมด 280,000

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกเชิญชวนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อบต.บ้านฝาย โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview244
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview649
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview623
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview687

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗[12 มิถุนายน 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[31 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย มีข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)[15 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มารับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ขอความร่วมมือเข้าทำแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[15 มกราคม 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook

ช่องทางติดต่อทาง Line

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย


folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
find_in_page การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
การประเมินความเสี่ยง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview160
การประเมินความเสี่ยง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview295
การประเมินความเสี่ยง 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview375

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 0 95139 9983
(ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 0 95139 9983
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
play_arrow การป้องกันการทุจริต-(ITA)
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบ-online

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย