messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเก็บรวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูลการเกษตร ส่งเสริมเผยแพร่การเกษตรในด้านต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานให้บริการการยื่นขออนุญาตต่างๆ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานพัสดุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรค (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค (กองสาธาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริการประชาชน (บริเวณพิพิธภัณฑ์พญาปาด) หมู่ที่ 1 บ้านฝาย ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน 809935 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อชุดกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬาตำบลบ้านฝาย จำนวน ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๔๐ ตัว รวมเป็นจำนวน 360 ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.บ้านฝายสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 316 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาวงดนตรี โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างเหมาจัดเวที ไฟ แสงสี เสียง โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บท 1885 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทรัพย์ไพรวัลย์โดยลงลูกรังอัดแน่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง และเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกกกรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (ภาคเรียนที่ 2/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ เวที ไฟ แสงสี เสียง พร้อมทำความสะอาดสถานที่โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาวงดนตรี โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกกกรุง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในด้านการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร โดยดำเนินการตามขั้นตอนในการตรวจแบบแปลน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฏหมายที่อื่นเกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ากลาง ถึงนาผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมบล็อกคอนเวิร์ด ข้ามห้วยจันทร์ ถนนสายชำบุ่น - โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายนัด ซ้อมจันทา ถึงแยกป่าช้าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาในการดูแล จัดทำ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ (Web Site) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายนัด ซ้อมจันทา ถึงแยกป่าช้าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมบล็อกคอนเวิร์ด ข้ามห้วยจันทร์ ถนนสายชำบุ่น - โพนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ากลาง ถึงนาผู้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
201 - 250 (ทั้งหมด 1021 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย