องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08 4812 8131
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครูชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครูชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
นางสมคิด มาบุญ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0 5581 0076
นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวสุพิชญา วงษ์บ้านใหม่)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 055810076
นางสาวน้ำฝน เสาวภา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านม่วง)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพรพรรณ สว่างจันทร์
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองแห้ว)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวภรณ์จีรา กองมา
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.บ้านม่วง)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพลอยไพริน ล้อสินคำ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.บ้านทรายขาว)
โทร : 0 5581 0076
นางสาววิไลพร ทาต่อย
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.บ้านหนองแห้ว)
โทร : 0 5581 0076


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย