messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 08 1283 3311
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวเบญจวรรณ ภักดี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 5581 0076
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0 5581 0076
-ว่าง-
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวดลยา กีกอง)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
โทร : 0 5581 0076
นายเปรม กัลยา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวภัทรพร ฟองดา
จ้างเหมาบริการ (เเม่บ้านสำนักงาน)
โทร : 0 5581 0076
นายมุขพล กลมพรั้ว
จ้างเหมาบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
โทร : 0 5581 0076
นายสามารถ ขวาขัน
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานภารโรง)
โทร : 0 5581 0076
นายอำนวย ล้นลุย
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานยาม)
โทร : 0 5581 0076
(นายยศประวิชธนภพ เส็งล้ำ)
จ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวลัดดาพร แก้วบ้านฝาย)
จ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานนักททรัพยากรบุคคล)
โทร : 0 5581 0076

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย