messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box ฝ่ายบริหาร
ร้อยตำรวจตรีประเสริฐ เสาวภา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 095-1399983
นายใฝ่ ทุมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 086-2123284
นายปราณีย์ โจ่มาลา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 097-9931423
นายเพ็ญ นามนา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-5177057
account_box ฝ่ายสภา
นายพงศกรณ์ กองมา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 093-1426425
นางสมนึก ไชยทิง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 061-2806612
นายเรืองเดช ระวังภัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 091-0250012
นางสาวพิชชาภรณ์ แข็งบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 2
โทร : 065-0055161
นายเรืองเดช ระวังภัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 3
โทร : 091-0250012
นายทองจันทร์ จันทร์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 4
โทร : 081-7331702
นายคูณ วรรณสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 5
โทร : 087-1947032
นายประหยัด ภูมิภาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 6
โทร : 081-3246839
นายภูพิธนรัฐ ดีภัคตินันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 7
โทร : 082-1685178
นางคำแว่น ไชยโสภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย หมู่ที่ 8
โทร : 086-1198328
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการเเทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
โทร : 084-8213744
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2833311
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 084-8213744
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-3683366
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 084-8128131
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 084-8195359
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366
account_box สำนักปลัด
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 08 1283 3311
(นางกัลย์กมล กำยาน)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางจันทรา เปี้ยจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวเบญจวรรณ ภักดี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 0 5581 0076
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงรติพร โพธิ์จวง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0 5581 0076
-ว่าง-
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวดลยา กีกอง)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
โทร : 0 5581 0076
นายเปรม กัลยา
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวภัทรพร ฟองดา
จ้างเหมาบริการ (เเม่บ้านสำนักงาน)
โทร : 0 5581 0076
นายมุขพล กลมพรั้ว
จ้างเหมาบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
โทร : 0 5581 0076
นายสามารถ ขวาขัน
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานภารโรง)
โทร : 0 5581 0076
นายอำนวย ล้นลุย
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานยาม)
โทร : 0 5581 0076
(นายยศประวิชธนภพ เส็งล้ำ)
จ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวลัดดาพร แก้วบ้านฝาย)
จ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานนักททรัพยากรบุคคล)
โทร : 0 5581 0076
account_box กองคลัง
(นางปราณี สุขพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 08 4821 3744
(นางณัฎฐฉัตร นุ่มนวล)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางลักษณา ธนะสังข์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางลักษมี น้อยคำภา)
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
โทร : 0 5581 0076
(นายปิยะโชติ ชัยวิชิต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 0 5581 0076
นางสาวมุฑิตา อองกุลนะ
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(-ว่าง-)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาววราพร บุคำ)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพัชนิดา คำเครื่อง
จ้างเหมาบริการ (งานทะเบียนทรัพย์สิน)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพิมพ์สุภา สอนดี
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี)
โทร : 0 5581 0076
account_box กองช่าง
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 06 1368 3366
(นายธนกฤต กุลพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวโชติกา ทาต่อย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0 5581 0076
(นายอภิชาต อัฒมาศ)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นายสมชาย ขวาขันธ์)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานให้บริการการยื่นขออนุญาต)
โทร : 0 5581 0076
นายบุญมา คำทอง
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวชยาภรณ์ มาบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055810076
(นางสาวนพรัตน์ พรมจุ้ย)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 055810076
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 08 4812 8131
(นางจุฬารัตน์ สุปินตา)
ครูชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
(นางกิ่งแก้ว อุทุมพร)
ครูชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
นางสมคิด มาบุญ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวทักษพร คำนาค)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0 5581 0076
นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานดูแลเด็กทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวสุพิชญา วงษ์บ้านใหม่)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 055810076
นางสาวน้ำฝน เสาวภา
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านม่วง)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพรพรรณ สว่างจันทร์
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองแห้ว)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวภรณ์จีรา กองมา
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.บ้านม่วง)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวพลอยไพริน ล้อสินคำ
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.บ้านทรายขาว)
โทร : 0 5581 0076
นางสาววิไลพร ทาต่อย
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน ศพด.บ้านหนองแห้ว)
โทร : 0 5581 0076
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 5581 0076
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
นายเจษฎาวัฒน์ เสาวภาพิพัฒน์
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
โทร : 0 5581 0076
(นายดนุวัฒน์ ผมปัน)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ)
โทร : 0 5581 0076
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
นายอรรถพล รินสาร
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวชฎาพร ชื่นจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 0 5581 0076
(นายณัฐธนกาฬ จันทร์ปุย)
จ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวสิรามล ด้วงแดง)
จ้างเหมาบริการ(งานส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค)
โทร : 0 5581 0076
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร : 061-3683366
(นางสาววราภรณ์ เสนา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวกมลวรรณ วันนาหม่อง)
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 0 5581 0076
นายผะ บุคำ
จ้างเหมาบริการ(ช่วยปฏิบัติงานเก็บรวบรวมรายละเอียดสถิติข้อมูลการเกษตร)
โทร : 0 5581 0076

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย