องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางอรสา ขำคง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
โทร : 084-8195359
(นายผะ บุคำ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 094-7310736
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 093-1396755
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 065-4866800
(นายบุญมา คำทอง)
จ้างเหมาบริการ
โทร : 087-1013218
(นายณัฐธนกาฬ จันทร์ปุย)
จ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)
โทร : 093-1354226
(นางสาวสิรามล ด้วงแดง)
จ้างเหมาบริการ(งานส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค)
โทร : 093-9508903


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย