messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0 5581 0076
(นายอนุสรณ์ หงษ์ทอง)
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
โทร : 0 5581 0076
นายเจษฎาวัฒน์ เสาวภาพิพัฒน์
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
โทร : 0 5581 0076
(นายดนุวัฒน์ ผมปัน)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ)
โทร : 0 5581 0076
(นายสุริยะ โจ่มาลา)
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นายคงศักดิ์ ขัตติ)
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
นายอรรถพล รินสาร
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ)
โทร : 0 5581 0076
นางสาวชฎาพร ชื่นจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)
โทร : 0 5581 0076
(นายณัฐธนกาฬ จันทร์ปุย)
จ้างเหมาบริการ(งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวสิรามล ด้วงแดง)
จ้างเหมาบริการ(งานส่งเสริมสุขภาพและงานคุ้มครองผู้บริโภค)
โทร : 0 5581 0076

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย