องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองช่าง
(นางวาริณี เสาวภา)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08 1283 3311
(นายธนกฤต กุลพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0 5581 0076
(นายอภิชาต อัฒมาศ)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นายอุดม นินเป้า)
พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวโชติกา ทาต่อย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0 5581 0076
(นายดนุวัฒน์ ผมปัน)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานให้บริการยื่นขออนุญาตต่างๆ)
โทร : 0 5581 0076
นายบุญมา คำทอง
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวชยาภรณ์ มาบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055810076
(นางสาวนพรัตน์ พรมจุ้ย)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 055810076


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย