องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองช่าง
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธนกฤต กุลพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 090-7433422
(นายศักดิ์สิทธิ์ คำทอง)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 097-9271729
(นายอภิชาต อัฒมาศ)
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 098-5272526
นายอุดม นินเป้า
พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า)
โทร : 065-8540461
(นางสาวโชติกา ทาต่อย)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 062-7941298
(นายดนุวัฒน์ ผมปัน)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานให้บริการยื่นขออนุญาตต่างๆ)
โทร : 064-4058646


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย