messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
account_box กองช่าง
(จ่าเอกอนุชา กรงทอง)
เจ้าพนักงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 06 1368 3366
(นายธนกฤต กุลพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวโชติกา ทาต่อย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0 5581 0076
(นายอภิชาต อัฒมาศ)
พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติงานคนงานทั่วไป)
โทร : 0 5581 0076
(นายสมชาย ขวาขันธ์)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานให้บริการการยื่นขออนุญาต)
โทร : 0 5581 0076
นายบุญมา คำทอง
จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า)
โทร : 0 5581 0076
(นางสาวชยาภรณ์ มาบุญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 055810076
(นางสาวนพรัตน์ พรมจุ้ย)
จ้างเหมาบริการ(ปฏิบัติงานพัสดุ)
โทร : 055810076

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย