ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพและงานคุมครองผู้บริโภค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง