info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 055 - 810076 - 7 แฟกซ์ 055 - 810076

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมฯ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo ประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย grade
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาอีเข็ม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview350
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างพนังป้องกันตลิ่ง คสล.(ทางข้ามไปศาลปู่ตา)ลำห้วยพังงา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview347
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายนาหนองก่าม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview318
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างฝาย คสล.ฝายร้องน้ำพุ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview352
insert_drive_file กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และซ่อมสร้างกำแพงกันดินซอยบ้านนายหนุน ทองมา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview328

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview229

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(จ่าเอกธรรมณรงค์ มีมา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ-online