ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง