องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow พรบ,พรก
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 552
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 444
insert_drive_file พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 411
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 432
insert_drive_file พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 400
insert_drive_file พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย