องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow การป้องกันการทุจริต-(ITA)
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
find_in_page มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
insert_drive_file ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอข้อร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file การสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย