ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดปน่นสายโคกห้วยกลางแยกซ้าย ถึงสวนสวัสดิ์ สิทธิฤทธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง