ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ฝายนาห้วยจันแล้ง (นาลุงแสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง