ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชู แพงไข่ หมู่ที่ 1 บ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง