ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๐๘๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง