ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคา และฝ้าเพดานอาคารศพด บ้านม่วงม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง