ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายนาปลาซิว หมู่ที่ 7 บ้านชำบุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง