ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาห้วยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง