ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อม ทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายขาว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง