ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการใน ตำแหน่ง ปฏิบัติงานธุรการ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง