ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการใน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (เพื่อช่วยปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง