ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบุคคลภายนอก ดูแลรักษาต้นไม้ สวนหย่อมทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ราชการ ฯลฯ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง