ชื่อเรื่อง : หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว135 ลว.28 ธ.ค. 58 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบ

ชื่อไฟล์ : yyIgPuRWed10106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้