messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
play_arrow พรบ,พรก
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 402
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 592
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 419
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2559 | เปิดอ่าน : 497
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2558 | เปิดอ่าน : 441
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 486
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 489
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 421
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 445
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2558 | เปิดอ่าน : 423
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย