messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านฝาย
อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
play_arrow หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว134 ลว.28 ธ.ค. 58 เรื่อง มาตรการระงับการสอบแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 560
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว135 ลว.28 ธ.ค. 58 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3177
หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว136 ลว.29 ธ.ค. 58 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1409
หนังสือ ด่วนมาก ที่ 0809.2/ว137 ลว.30 ธ.ค. 58 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 906
หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว138 ลว.30 ธ.ค. 58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15190
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว52 ลว.13 พ.ย. 58 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7413
หนังสือ ที่ มท 0809.5/ว 58 ลว.11 ธ.ค. 58 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19443
หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว61 ลว.29 ธ.ค. 58 เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10762
หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว1 ลว.4 ม.ค. 59 เรื่อง แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 456
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย