อบต.บ้านฝาย ยินดีต้อนรับ
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการกรม
ค้นหาข้อมูล
ที่ตั้ง อบต
เว็บไซต์เดิม
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือบริการประชาชน
บริการข้อมูล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
กระดานสนทนา
ราคาน้ำมัน ปตท.
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายนายประสงค์) (8 มิถุนายน 2559) 12
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายนาทุ่งใหญ่(ห้วยพังงา) (9 มิถุนายน 2559) 19
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายนาภูหนีบลูกใต้) (9 มิถุนายน 2559) 9
ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายนาทุ่งใหญ่(ห้วยพังงา) (8 มิถุนายน 2559) 7
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายนายประสงค์) (8 มิถุนายน 2559) 2
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างและขุดลอก (8 มิถุนายน 2559) 19

ดูทั้งหมด
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (7 กรกฏาคม 2559) 4
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (07 มิถุนายน 2559) 1
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี2559 (30 มกราคม 2559) 18
ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559 (12 ตุลาคม 2559) 3
ประชาสัมพันธ์ออกรับชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559 (03 กุมภาพันธ์ 2559) 6
ปฏิบัติตนอย่างไร..รับมือภัยแล้ง (15 มีนาคม 2559) 23
ร้อนมากๆ..ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ (15 มีนาคม 2559) 6
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ (15 ตุลาคม 2558) 3
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหักับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 20 ต.ค. นี้แล้ว (20 ตุลาคม 2558) 12
ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (15 ตุลาคม 2559) 9

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย แท๊กทีมให้บริการน้ำดื่ม และร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2559 (7 ภาพ)
5 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ร่วมกับกำนันตำบลบ้านฝาย สมาชิกสภา อบต.บ้านฝาย อสม. และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วง เดินขบวนเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 (2 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย ร่วมกับกำนันตำบลบ้านฝาย / สมาชิก อบต. / อสม. และครู นักเรียน โรงเรียนบ้านม่วง ร่วมใจกันเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 (1 ภาพ)
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและอาจารย์ เด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ได้ร่วมโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 (9 ภาพ)
วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
(นายแบงค์ เนตรขันทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย
ระบบ online
กรมส่งเสริมฯ
อปท.ใน อำเภอน้ำปาด
ทต.น้ำปาด
อบต.ท่าแฝก
อบต.น้ำไคร้
อบต.น้ำไผ่
อบต.ห้วยมุ่น
อบต.เด่นเหล็ก
อบต.แสนตอ
น่าสนใจในตำบลบ้านฝาย
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดภูเงินวนาราม
ข้อราชการ
ว216
ว218
ว219
227