อบต.บ้านฝาย ยินดีต้อนรับ
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการกรม
ค้นหาข้อมูล
ที่ตั้ง อบต
เว็บไซต์เดิม
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุข
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนสามปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการปฏิบัติงาน
แผ่นพับ เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือบริการประชาชน
บริการข้อมูล
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
กระดานสนทนา
ราคาน้ำมันบางจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายนายประสงค์) (8 มิถุนายน 2559) 4
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายนาทุ่งใหญ่(ห้วยพังงา) (9 มิถุนายน 2559) 6
ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายนาภูหนีบลูกใต้) (9 มิถุนายน 2559) 4
ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกหน้าฝายนาทุ่งใหญ่(ห้วยพังงา) (8 มิถุนายน 2559) 6
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ฝายนายประสงค์) (8 มิถุนายน 2559) 2
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างและขุดลอก (8 มิถุนายน 2559) 5

ดูทั้งหมด
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (7 กรกฏาคม 2559) 1
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (07 มิถุนายน 2559) 4
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี2559 (30 มกราคม 2559) 9
ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559 (12 ตุลาคม 2559) 7
ประชาสัมพันธ์ออกรับชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2559 (03 กุมภาพันธ์ 2559) 4
ปฏิบัติตนอย่างไร..รับมือภัยแล้ง (15 มีนาคม 2559) 16
ร้อนมากๆ..ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ (15 มีนาคม 2559) 4
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพ (15 ตุลาคม 2558) 4
พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหักับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 20 ต.ค. นี้แล้ว (20 ตุลาคม 2558) 10
ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (15 ตุลาคม 2559) 9

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย โดยกองคลังได้ออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2559 ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย (2 ภาพ)
เจ้าหน้าที่อบต.บ้านฝายได้ออกสำรวจข้อมูลภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2559 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเขตอบต.บ้านฝาย (3 ภาพ)
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายแบงค์ เนตรขันทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำปาดพร้อมทั้ง ข้าราชการทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตำรวจ สมาคม ชมรม นักเรียน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่สำคัญ (1 ภาพ)
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำท้องที่ นักเรียน และประชาชน ร่วมใจร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกและยุงลาย ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ (8 ภาพ)
วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงมาร์ชกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย(28 มิถุนายน 2558)

ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
(นายแบงค์ เนตรขันทอง)
นายก อบต.บ้านฝาย
(นายนาวฤทธิ์ ทองย้อย)
ปลัด อบต.บ้านฝาย
ระบบ online
กรมส่งเสริมฯ
อปท.ใน อำเภอน้ำปาด
ทต.น้ำปาด
อบต.ท่าแฝก
อบต.น้ำไคร้
อบต.น้ำไผ่
อบต.ห้วยมุ่น
อบต.เด่นเหล็ก
อบต.แสนตอ
น่าสนใจในตำบลบ้านฝาย
สถานที่ท่องเที่ยว
วัดภูเงินวนาราม
ข้อราชการ
ว216
ว218
ว219
227